(OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


O ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 ถาม-ตอบ (Q&A)
O9 Social Network

9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
 2. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
 3. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
 4. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 5. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ

 • กลุ่มบริหารวิชาการ
 • กลุ่มบริหารงบประมาณ
 1. งานสวัสดิการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • กลุ่มบริหารวิชาการ
 • กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 1. ข้อมูลสถิติการใช้บริการอาคาร
 • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

O17 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 1. กลุ่มบริหารวิชาการ
  - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 4. กลุ่มบริหารทั่วไป
 5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตาม ว.92564
 2. หลักการและวิธีการประเมินอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2559
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร ว.7-2564

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร64


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ,   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน64

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา