การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 - 66

แบบประเมินผลวัดการรับรู้ EIT 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา