ทหารพันธ์ุดี

1 ก.ย.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อ 01 ก.ย. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนัก เรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา – ดูแลผักในโครงการฯ – ขึ้นแปลงตัดหน้าดินเพื่ลงปลูกผักในรอบใหม่ – เก็บผักสลัดจำนวน 4.5 กิโลกรัม แบ่งมอบให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการซื้อ โดยการแปลงผักเป็น เงินเพื่อซื้อเนื้อมาประกอบเลี้ยงให้นักเรียนพักนอน 1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป – ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ – ดูแลไก่ในโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อ 23 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา – ดูแลผักในโครงการฯ – ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ – ดูแลปลา,กบในโครงการฯ – ปรับปรุงต่อเติมโรงเลี้ยงไก่ในโครงการฯ – รดน้ำผักในโครงการฯ – ดำเนินการทำน้ำตกใน รร. 1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป – เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้ – ถางหญ้าในสวนโครงการฯ – ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม – ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

22 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อ 22 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิdบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา – รดน้ำผักโครงการฯ – ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ – ทำแนวเดินในสวนโครงการฯ 1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป – เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้ – ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม – ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อ 20 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา – ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ -ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ -เก็บผักสลัดจำนวน 2กิโลกรัม,และผักบุ้ง จำนวน 5 กิโลกรัม โดยให้นักเรียน นำไปจำหน่าย ให้ ปชช.ที่ต้องการซื้อ -ถางหญ้าบริเวณสวนโครงการ -ต่อเติมปรับปรุงเล้าไก่ในโครงการฯ -รดน้ำผักในโครงการฯ -เก็บไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง ให้นักเรียนไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารเสริม 1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป -เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้ -ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม -ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย