LIGHT MODEL “แสงนำทาง สู่ความสำเร็จในงานนิเทศ”

LIGHT MODEL “แสงนำทาง สู่ความสำเร็จในงานนิเทศ”

ของนายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.แม่ฮ่องสอน

ในการนำเสนอผลงาน “ศึกษานิเทศก์ผู้มีผลงานด้านนวัตกรรมเชิงประจักษ์”

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖