รางวัล

โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยามอบหมายให้นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ และนายยอดทรัพย์ กันธิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) โดยคณะท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 |วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่นางสาวจารุกิตติ์ นาคศรี โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี ที่ได้สร้างเกียรติประวัติคุณงามความดี และชื่อเสียง แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน |สำหรับ การมอบประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นั้น กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชูเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน เป็นเยาวชนต้นแบบด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด โดยได้มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ และเสนอรายชื่อไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการ

รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน** ด.ช. ธีรโชติ ธรรมชาติสุขใจ ม.1/4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. รัตน์ปณิษา ทองสามสี ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สิริกร กันทา ม.3/1 ชนะเลิศ น.ส. มณีกร มารดากำเนิด ม.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย พงศ์ภัค เซ่งเฮ่อ ม.5/5 ชมเชย นาย โกวิท บุญกิจจานนท์ ม.6/4 ชนะเลิศ ภาพ&ข่าว ครูพิมผกา  

รางวัลโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รอบรั้วเขียวขาว วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( โครงการ กพด. ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมมีการแข่งขันการวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป    

รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รอบรั้วเขียวขาว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้   ประเภททีม 5 คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๗  

รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รอบรั้วเขียวขาว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้   ประเภททีม 5 คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๗