ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แจ้งนักเรียนที่เลือกเข้าเรียนห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาวิทยาศาสร์และคณิตศาสตร์ มาสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้มาสมัครเรียน ให้นำเอกสารมาสมัครเรียนได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านมาทางเพจของโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้เลย

รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลักฐานการสมัครเรียน 1.ใบสมัครเรียน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพ่อ 5. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแม่ 7. สำเนาทะเบียนบ้านแม่ 8.สูติบัตร 9. ปพ.1 10. หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19 ใบสมัคร-ม.1 ใบสมัคร-ม.4 สมัครออนไลน์ ม.1 สมัครออนไลน์ ม.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอพักนอน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    02-รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 02-รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอขุนยวมที่มีการขยายพื้นที่มากขึ้น กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เลือกรูปแบบการเรียนการสอน แบบใดแบบหนึ่ง ได้จาก 3 รูปแบบ ตามความประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ รูปแบบที่ 1 แบบ On-Site ให้นักเรียน เรียนที่โรงเรียนตามเวลาเรียนปกติ รูปแบบที่ 2 แบบ On-Line + On-Hand ให้นักเรียน เรียนที่บ้านตนเอง รูปแบบที่ 3 แบบ On-Hand ศึกษาใบความรู้ หนังสือเรียน/ทำใบงานและเรียนที่บ้านตนเอง ทั้งนี้ การเรียนทั้ง 3 รูปแบบ ใช้ตารางเรียน-ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามปกติ 2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำใบงาน หรือเข้าเรียนออนไลน์ตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย โดยครูผู้สอนจะแจ้งหรือติดต่อนักเรียนในกลุ่ม หรือแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา 3. การให้ใบความรู้ หรือ ใบงาน ให้ครูผู้สอน จัดทำเป็นไฟล์เอกสาร ส่งให้นักเรียนในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ หรือส่งโดยการออนไลน์วิธีอื่น ๆ ตาม

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) โรงเรียนขุนยวมวิทยา

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) โรงเรียนขุนยวมวิทยา   https://drive.google.com/file/d/1nCjjGCCqn-UUVRQZZ6Qy1EoIMcdXdSDe/view?usp=sharing      

1 2 3 4