1 ก.ย.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อ 01 ก.ย. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนัก
เรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน
อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
- ดูแลผักในโครงการฯ
- ขึ้นแปลงตัดหน้าดินเพื่ลงปลูกผักในรอบใหม่
- เก็บผักสลัดจำนวน 4.5 กิโลกรัม แบ่งมอบให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการซื้อ โดยการแปลงผักเป็น
เงินเพื่อซื้อเนื้อมาประกอบเลี้ยงให้นักเรียนพักนอน
1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป
- ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ
- ดูแลไก่ในโครงการฯ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย