ไทยมีงานทำ

www.ไทยมีงานทำ.com

ประชาสัมพันธ์ : แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนที่กำลังหางานเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ และสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง ร่วมถึงมีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ
เข้าเว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://smartjob.doe.gi.th
หรือ สายด่วน 1506 กด 2