โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยามอบหมายให้นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ และนายยอดทรัพย์ กันธิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) โดยคณะท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์