วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

ภายในปี 2564  นักเรียนมีคุณธรรม สืบสานงานพระราชดำริ ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

ปณิธาน 

มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม

 

อัตลักษณ์ (Indentity)

นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์  (Uniqueness)

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ  (Mission)

  1. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจ 
  2. สืบสานงานอันเนื่องจากพระราชดำริ ตามโครงการ กพด.  
  3. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการ
  5. พัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  6. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ค่านิยม

มุมมองเชิงระบบ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยา

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีทักษะด้านอาชีพ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน

เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
2. ผู้เรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีทักษะด้านอาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ
7. โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน