รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัครเรียน 📌📌
1.ใบสมัครเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพ่อ
5. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแม่
7. สำเนาทะเบียนบ้านแม่
8.สูติบัตร
9. ปพ.1
10. หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19