รับการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. โครงงานโรงเรียนคุณธรรม (งานส่งเสริมคุณธรรม) ผู้นิเทศ รองจินดา
2. โครงการพื้นที่พิเศษฯ ( ทำหน้ากากอนามัย / สินค้าส่งขายตลาดออนไลน์ ) ผู้นิเทศ ผอ.กัญญา
3. นโยบาย สพฐ. “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ผู้นิเทศ ดร.ภูมิไพรัตน์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning. (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้นิเทศ ผอ.อัครวัฒน์ สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning แต่ละกลุ่มสาระฯ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผู้นิเทศ ผอ.อัครวัฒน์ และ ผอ.กัญญา
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ผู้นิเทศ ดร.ภูมิไพรัตน์
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอง.จิตรลดา