ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
|วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่นางสาวจารุกิตติ์ นาคศรี โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี ที่ได้สร้างเกียรติประวัติคุณงามความดี และชื่อเสียง แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
|สำหรับ การมอบประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นั้น กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชูเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน เป็นเยาวชนต้นแบบด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด โดยได้มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ และเสนอรายชื่อไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว โดยนางสาวจารุกิตติ์ นาคศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว.
รุจิรา ศรีมูล ภาพ-ข่าว
Maehongson Creative 0987872123