ผู้บริหาร

นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 065-2936327 prasit@khunyuam.ac.th
065-2936327
นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ 083-4796881 weerapan@khunyuam.ac.th
083-4796881weerapan@khunyuam.ac.th
นายพิภพ โสภณกุลทรัพย์
รองผู้อำนวยการ 095-2424835 pipob@khunyuam.ac.th
095-2424835pipob@khunyuam.ac.th
นางกาญจนา เตชะสร
รองผู้อำนวยการ 089-5585754 kanchana@khunyuam.ac.th
089-5585754kanchana@khunyuam.ac.th