ผู้บริหาร

นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
นายยอดทรัพย์ กันธิยะ
รองผู้อำนวยการ
นายพิภพ โสภณกุลทรัพย์
รองผู้อำนวยการ