ผู้บริหาร

นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 065-2936327 prasit@khunyuam.ac.th
065-2936327
นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ 083-4796881 weerapan@khunyuam.ac.th
083-4796881
นายยอดทรัพย์ กันธิยะ
รองผู้อำนวยการ 065-6144253 yodsup@khunyuam.ac.th
065-6144253yodsup@khunyuam.ac.th
นายพิภพ โสภณกุลทรัพย์
รองผู้อำนวยการ 095-2424835 pipob@khunyuam.ac.th
095-2424835