กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอุไรพร ก่อมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางจันทร์เพ็ญ คำกัมพล
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นางสาวอธิชา ปาละ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นายยันยง สกุลนรสิงห์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นายอัครวินท์ พิมล
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นางสาวสุรีย์พร เข็มแอ๊ด
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ