กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายทวิช บุญญะถิติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายสุกฤษฏิ์พงษ์ วงศ์กัณทะ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นางจันทร์เพ็ญ คำกัมพล
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นายยันยง สกุลนรสิงห์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นางสาวอุไรพร ก่อมงคล
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นางสาวอธิชา ปาละ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ