ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียน เพื่อวางแผนและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

งานจัดการเรียนรวม จัดการประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุนยวมวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนรวมระหว่างผู้ปกครอง และครูผู้สอน