ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2515 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประจวบ คำบุญรัตน์ และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม แสนเฉลียว ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระทั่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2515 นายทองคำ เทิดทูนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ.2534  โรงเรียนขุนยวมวิทยามีเนื้อที่  71  ไร่  3  งาน  มีเขตพื้นที่บริการ  6  ตำบล  42  หมู่บ้าน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ดอกสน หมายถึง  ความสงบร่มเย็น

คติพจน์

“พึ่งตน  เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่อนาคต”

 

สีประจำโรงเรียน

“ เขียว – ขาว ” หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่บริสุทธิ์ไร้สิ่งมัวหมอง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดอกสน หมายถึง  ความสงบร่มเย็น