ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02-รายละเอียดแนบท้ายประกาศ