ประกาศเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอขุนยวมที่มีการขยายพื้นที่มากขึ้น กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เลือกรูปแบบการเรียนการสอน แบบใดแบบหนึ่ง ได้จาก 3 รูปแบบ ตามความประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ รูปแบบที่ 1 แบบ On-Site ให้นักเรียน เรียนที่โรงเรียนตามเวลาเรียนปกติ รูปแบบที่ 2 แบบ On-Line + On-Hand ให้นักเรียน เรียนที่บ้านตนเอง รูปแบบที่ 3 แบบ On-Hand ศึกษาใบความรู้ หนังสือเรียน/ทำใบงานและเรียนที่บ้านตนเอง ทั้งนี้ การเรียนทั้ง 3 รูปแบบ ใช้ตารางเรียน-ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามปกติ 2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำใบงาน หรือเข้าเรียนออนไลน์ตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย โดยครูผู้สอนจะแจ้งหรือติดต่อนักเรียนในกลุ่ม หรือแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา 3. การให้ใบความรู้ หรือ ใบงาน ให้ครูผู้สอน จัดทำเป็นไฟล์เอกสาร ส่งให้นักเรียนในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ หรือส่งโดยการออนไลน์วิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 4. การนัดหมายส่งใบงาน ครูประจำวิชาให้นักเรียนนำมาส่ง หลังวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หรือส่งโดยการการออนไลน์วิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม @@@ งานจัดการเรียนการสอน 21 ธันวาคม 2564 @@@