บุคลากรโรงเรียน

นายชุมพล พุทธสาร
พนักงานธุรการ ระดับ ส.3
นายอำพน กาญจนานุช
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ว่าที่ร้อยโทสันติภาพ ไหวดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเซาะนาง
แม่บ้าน
นายสุจินต์ แก้วธิวัง
นักการภารโรง