บุคลากรโรงเรียน

นายอำพน กาญจนานุช
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
ว่าที่ร้อยโทสันติภาพ ไหวดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเซาะนาง
แม่บ้าน
นายสุจินต์ แก้วธิวัง
นักการภารโรง
นายรพิกร กระจ่างดี
พนักงานขับรถ
นายสมบูรณ์ เมืองเมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเอกชัย วิทยาทาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย