รางวัลโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

????รอบรั้วเขียวขาว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( โครงการ กพด. ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
???????????? ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมมีการแข่งขันการวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป