คณะครูร่วมประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ P2H

  เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับ มูลนิธิ P2H ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรรม โครงการที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนในสถานศึกษา