คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมจิต สุวรรณบุษย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมธุรส ธรรมขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสุรพล สุราใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
พระครูอนุศาสตน์โกศล
ผู้แทนพระภิกษุ
นายณัฐชัย ส่าเหล่ทู
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
นายสุรชัย เฉิดโฉมฉาย
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายอิทธิพล แม้นวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายพรชัย อ่อนสด
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายบำรุง อมรอาจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายอาคม กลิ่นสักโก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสาวปวีณา จารุจินดา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสุภาพร เครืองาม
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางกาญจนา เตชะสร
ผู้แทนครู กรรมการ
นางผ่องศรี พวงวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางพรวิภา กันธิยะ
ผู้แทนครู กรรมการ