กิจกรรม “โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอขุนยวม ได้จัดกิจกรรม "โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน" ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาชุมชน ประจำปี 2564