กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว
นางสาวนภาพร พรปิยรัตน์
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว
นายตญานนท์ หาขุน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม