การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมฯ (ITA) 2564

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮองสอน ได้เชิญนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง"แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์" ในการอบรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA online 2021) ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องเรียนรวม อาคารรวมใจ 29 ปี โรงเรียนขุนยวมวิทยา