กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ วัดชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกิตติภูมิ วิจิตร
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสโรชา มาส้มซ่า
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ สนธิกุล
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายเอกชัย กอบทับทิมงาม
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา