กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสาธิต เตชะสร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายปรีชา พลศรี
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
นางสาวพิมผกา แปงนุจา
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
นายทวีขัย คติอุดมมงคล
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
นายนิธิกร เต็งเจริญ
ครูผู้สอนวิชาดนตรี