กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววารุณี จันทร์โอภาส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนกฤต เลิศล้ำ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางอัญชลี เลิศล้ำ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางปาริชาติ แก้วเสมอตา
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวสายพิณ ไข่คำ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นายกัมพล สีสัน
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายธนพล สุวรรณทอง
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายณัฐพล จิโปทา
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาววันทนา จันทร์เป็ง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นายทวีรัฐ ศิริวรรณเมธี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวพรวนัช มณีวัฒนพร
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์