กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดุษฎี กันธิยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางชนิดา ขยันงาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางพรวิภา กันธิยะ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายไพรัตน์ อานัย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสมลักษณ์ เลิศตระกูล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
นางสาววิชุณี อุปเส็น
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
นางสาวพนัชกร แปงปัญญา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายนิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอำไพ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายชูอิจิ เคกายามา
วิทยากรชาวต่างชาติ
นายบุญทวี ปัญญาคม
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ