กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแก้วตา อาณาจักร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางนุชจรี อานัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวอรพิณ สนธิกุล
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวอำพร สุเสถียรจรัส
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวพรกนก แผ่อำนาจ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย