กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายผดุงศักดิ์ เงินใส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ พลศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายกิจติกร ใจคงอยู่
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวจุรีพร พิโน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวกษมา อุดทาเรือน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายกมล ภูมิชัยเสถียร
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายศิริเทพ กวีวัฒน์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวทิพย์สุดา ไกรเกริกเกียรติ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์