กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสืบชาติ อาณาจักร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายทวีศักดิ์ แดนมะลิดอย
ครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรม
นายสมพจน์ เลิศตตระกูล
ครูผู้สอนวิชาเกษตร
นายจักรกฤษณ์ ปาต๊ะ
ครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรม
นางพรรณภา ก้อนคลังทอง
ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
นางสาวกัญญารัตน์ จันแจ่ม
ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
นางนิรมล ปิ่นทอง
ครูผู้สอนวิชาธุรกิจ